Polityka Prywatności

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

LubeckiMED

z siedzibą w Katowicach (40-507), przy ul Francuskiej 182

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w LubeckiMED

 

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:                              

 • Świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie:
 • 6 ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa członkowskiego)
 • Obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:         

Podmiot leczniczy LubeckiMED będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie Przychodnią, podmiotom nadzorującym działalność Przychodni w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmioty prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, podmioty, którym udostępniono dane w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych, dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:      

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy prawa dotyczące działalności medycznej przez okres maksymalnie 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

 CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:                              

 • Przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego wraz z wyborem oferty na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
 • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych w ofercie przez kandydata do pracy,
 • 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych (w tym np. danych o stanie zdrowia) określonych w art. 9 ust. 1 RODO*.
 • Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody w oddzielnym oświadczeniu w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii danych)

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:         

Przychodnia będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:                                                                                                                    

 • Przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych
  w art. 221 1 i § 2 Kodeksu pracy będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody/wyraźne zgody Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym czasie usuniemy Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

 • Przeprowadzenia późniejszych rekrutacji Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie usuniemy Państwa dane nawet mimo braku wycofania zgody.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO*),
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*; art. 9 ust. 2 lit. a RODO* )
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Przychodni listownie lub pocztą elektroniczną

(e-mail: kontakt@lubeckimed.pl)

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób składających ofertę pracy

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
  w oddzielnym oświadczeniu kandydata, w przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii danych)

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) Państwa dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie spółką, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu udzielenia zgody. Po tym czasie usuniemy Państwa dane, nawet mimo braku wycofania zgody.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:                  

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodę można wycofać osobiście w siedzibie Przychodni listownie lub pocztą elektroniczną

(e-mail: kontakt@lubeckimed.pl)

 OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu możliwości uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przychodnię, stąd brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorców  podlegających zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Rozpatrzenia złożonej oferty na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze właściwej oferty odpowiadającej na zapotrzebowania Spółki)
 • Podjęcia działań zmierzających przed zawarciem umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do pojęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 • Zawarcia i wykonania umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)
 • Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak: ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, rozporządzeń wykonawczych w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dobre imię)
 • Nadania i dalszej realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora (w przypadku zleceniobiorców upoważnianych do przetwarzania danych osobowych) na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze danych)
  w związku z art. 29 RODO*.
 • Prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o poufność informacji przedsiębiorstwa oraz właściwą organizację pracy).

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie spółką, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług hotelarskich oraz innych usług noclegowych w zakresie delegowania zleceniobiorcy oraz organizacji wyjazdów służbowych, podmiotom świadczącym usługi przewozu osób, podmiotom pośredniczącym w rezerwacji miejsc noclegowych czy usług transportowych, bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym
w zakresie wypłaty wynagrodzenia, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • w celu rozpatrzenia złożonej oferty- do czasu zakończenia jej rozpatrywania;
 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy- do czasu jej podpisania bądź odstąpienia od podpisania umowy;
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych w zakresie zgłoszeń zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych- 10 lat od zakończenia umowy zlecenia;
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy;
 • w celu nadania i realizacji upoważnienia do przetwarzania danych osobowych- do czasu ustania upoważnienia;
 • w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych- 6 lat od ustania upoważnienia.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:                  

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie realizacji umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji umowy zlecenia. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów czyli podpisanie oraz realizacja umowy zlecenia.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców i kontrahentów Podmiotu leczniczego LubeckiMED będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy).
 • Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 • Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość dostarczanych produktów/usług w ramach współpracy).

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy- do czasu podpisania umowy lub odstąpienia od jej podpisania,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu rozpatrywania lub zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.
 • W celu wystawiania referencji dostawcom- do czasu doręczenia wystawionych referencji dostawcy.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących dostawców i kontrahentów Podmiotu leczniczego LubeckiMED 

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dążeniu do zawarcia umowy)
 • Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na właściwym wykonaniu umowy).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)
 • Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość dostarczanych produktów/usług w ramach współpracy).
 • Wystawiania referencji dostawcom na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora).

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • w celu oceny potencjału dostawcy- do czasu zakończenia procedury wyboru/oceny dostawcy,
 • w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy- do czasu podpisania umowy lub odstąpienia od jej podpisania,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
 • w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 • w celu rozpatrywania lub zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia.
 • W celu wystawiania referencji dostawcom- do czasu doręczenia wystawionych referencji dostawcy.

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej umowy.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, z którymi prowadzona jest korespondencja (pocztą tradycyjną oraz elektroniczną)

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot leczniczy LubeckiMED, z siedzibą przy 40-507 Katowice, ul. Francuska, kontakt e-mail: kontakt@lubeckimed.pl

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • Wysyłka i odbiór korespondencji listownej/elektronicznej na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dążeniu do właściwego załatwienia sprawy, dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem),
 • Prowadzenia rejestru korespondencji na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o właściwy przepływ informacji w Spółce jak również dbanie o właściwą organizację pracy)
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o interesy Spółki)

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, zaufanym dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 • w celu wysyłki i odbioru korespondencji- do czasu załatwienia sprawy będącej przedmiotem korespondencji,
 • w celu prowadzenia rejestru korespondencji- 6 lat od zarejestrowania korespondencji w dzienniku korespondencji,
 • w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń- 6 lat od nadania lub odbioru korespondencji

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:       

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 • prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE