Regulamin telewizyty

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZYTY

z dnia 28 listopad 2022 r.

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Lubecki

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogumiła Lubecka

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin reguluje sposób świadczenia usługi medycznej – konsultacji z zakresu psychiatrii przez telefon przez dr n.med. Marka Lubeckiego w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Marek Lubecki, ul. Francuska 182, 40-507 Katowice (NIP: 6462672725) albo przez dr n.med. Bogumiłę Lubecką w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Bogumiła Lubecka, ul. Francuska 182, 40-507 Katowice (NIP: 9542771075).

 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Lekarz bądź Usługodawca – dr n.med. Marek Lubecki, prowadzący ISPL Marek Lubecki w Katowicach, przy ul. Francuskiej 182 (NIP: 6462672725) albo dr n.med. Bogumiła Lubecka, prowadząca ISPL Bogumiła Lubecka w Katowicach przy ul. Francuskiej 182 (NIP: 9542771075). Marek Lubecki oraz Bogumiła Lubecka są lekarzami specjalistami psychiatrami.

  2. Telewizyta – usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta drogą rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Telewizyty.

  3. Telewizyta niestandardowa – Telewizyta, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

   1. Przewidywany czas trwania Telewizyty powyżej 30 minut;

   2. Godzina wizyty w dni robocze po godz. 18:00;

   3. Wizyta przeprowadzona w sobotę lub niedzielę (niezależnie od pory).

  4. Pacjent Telewizyty – osoba fizyczna korzystająca z Telewizyty świadczonej przez Usługodawcę, która przed pierwszą Telewizytą została osobiście zbadana przez Lekarza.

  5. Regulamin Telewizyty – niniejszy Regulamin.

  6. Umowa – umowa o świadczenie Telewizyty.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Telewizyty zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski.

 4. Regulamin Telewizyty wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2020 r.

 5. W szczególnych wypadkach Usługodawca przewiduje możliwość indywidualnej negocjacji treści umowy z Pacjentem.

§ 2

ZAKRES REGULAMINU TELEWIZYTY

Regulamin Telewizyty określa:

 1. Rodzaj i zakres Telewizyt;

 2. Zasady umawiania się na Telewizyty;

 3. Warunki świadczenia Telewizyty;

 4. Zasady płatności za Telewizyty;

 5. Bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych Pacjenta;

 6. Postępowanie reklamacyjne.

§ 3

RODZAJ I ZASADY TELEWIZYTY

 1. Telewizyta może się odbyć w formie:

  1. Rozmowy telefonicznej na numery komórkowe lub stacjonarne;

 2. Do skorzystania z Telewizyty uprawnieni są jedynie ci Pacjenci, którzy odbyli przynajmniej jedną wizytę stacjonarną, w ramach której zostali osobiście zbadani przez Lekarza.

 3. Telewizyta trwa 30 minut.

W przypadku, gdy podczas Telewizyty Lekarz poweźmie wątpliwość co do tożsamości Pacjenta ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach Telewizyty oraz poprosić Pacjenta o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości. Po przeprowadzeniu weryfikacji:

a. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się pozytywnie usługa jest wznawiana, a czasu wstrzymania nie wlicza się do czasu Telewizyty;

b. w przypadku gdy weryfikacja zakończy się negatywnie Telewizyta jest zakończona.

 1. W ramach Telewizyty Pacjent ma możliwość:

  1. Uzyskania diagnozy i zaleceń lekarskich;

  2. Uzyskanie e-recepty stanowiącej kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia;

  3. Uzyskania e-zwolnienia lekarskiego;

  4. Uzyskania porady profilaktycznej;

  5. Uzyskania zalecenia wykonania badań lub konsultacji specjalistycznej;

  6. Uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowania leków;

  7. Uzyskania informacji na temat dawkowania leków zaleconych podczas wizyty stacjonarnej.

 2. W ramach wizyty, ze względu na ograniczenia zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Pacjent nie ma możliwości:

  1. Uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi;

  2. Uzyskania opinii;

  3. Uzyskania skierowania do innego lekarza lub psychologa lub podmiotu leczniczego, w tym szpitala psychiatrycznego.

 3. Wystawiona w ramach Telewizyty e-recepta może być:

  1. Udostępniona do pobrania poprzez Internetowe Konto Pacjenta (www.pacjent.gov.pl);

  2. Wysłana Pacjentowi na podany w trakcie Telewizyty adres e-mail;

  3. Wysłana Pacjentowi na podany numer telefonu Pacjenta w formie SMS;

  4. Dostarczona przez kuriera na adres w Polsce podany przez Pacjenta w trakcie Telewizyty – opcja płatna; Pacjent ponosi koszt dostarczenia recepty przez kuriera wg stawki podanej w trakcie ustalania adresu doręczenia.

 4. Wystawione w ramach Telewizyty e-zwolnienie lekarskie:

  1. Może być wystawione jedynie po bezpośrednim badaniu za pośrednictwem rozmowy telefonicznej;

  2. Może być wystawione, w uzasadnionych przypadkach, do 3 dni poprzedzających dzień badania. dnia Telewizyty;

  3. Nie może być realizacją zalecenia innego lekarza;

  4. Może być wystawione jedynie w systemie PUE ZUS; w przypadku, gdy płatnik nie ma profilu na PUE ZUS oraz na wniosek pacjenta lekarz drukuje zwolnienie lekarskie i przesyła je na adres wskazany przez Pacjenta na obszarze Polski (za dodatkową opłatą obejmującą koszty przesyłki, ustalaną w momencie podania adresu przez Pacjenta); czas dostarczenia zwolnienia do 5 dni roboczych.

§ 4

ZASADY UMAWIANIA TELEWIZYTY

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez umówienie Telewizyty i wymaga:

  1. Rezerwacji konkretnego terminu Telewizyty poprzez kontakt telefoniczny z Usługodawcą;

  2. Dokonanie zapłaty za Telewizytę w jednej z wskazanych form:

   1. Ze strony internetowej Usługodawcy www.lubeckimed.pl za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24;

   2. Przelewem zwykłym na rachunek bankowy Usługodawcy.

 2. W umówionym terminie Telewizyty Pacjent nie potwierdza gotowości do jej odbycia. Telewizyta inicjowana jest przez Lekarza poprzez wykonanie połączenia telefonicznego do Pacjenta w okresie Telewizyty. W przypadku braku możliwości połączenia się z Pacjentem do Pacjenta wysyłana jest wiadomość SMS z informacją o podjętej próbie połączenia oraz przewidzianych w najbliższym czasie dodatkowych dwóch próbach połączenia z Pacjentem.

 3. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych Pacjent powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@lubeckimed.pl bądź pod numerem telefonu 793348456.

§ 5

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZYTY

 1. Świadczenie Telewizyty odbywa się w języku polskim.

 2. Telewizyta jest świadczona osobiście przez Lekarza.

 3. Pacjent ma prawo odwołania Telewizyty do czasu rozpoczęcia biegu okresu Telewizyty.

 4. Odwołanie Telewizyty przez Pacjenta następuje:

  1. Poprzez kontakt telefoniczny z Lekarzem;

  2. Poprzez SMS wysłany na numer telefoniczny Lekarza.

 5. W przypadku odwołania Telewizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie jej odwołania:

  1. W trakcie rozmowy z Lekarzem, o której mowa w ust. 4 lit. a powyżek;

  2. Poprzez SMS w przypadku odwołania przez SMS.

 6. W przypadku odwołania Telewizyty następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty przez Pacjenta, w terminie 7 dni od momentu odwołania Telewizyty.

 7. Przebieg Telewizyty jest utrwalany i przechowywany. Lekarz sporządza z Telewizyty dokumentację medyczną.

 8. Pacjent zobowiązuje się w trakcie umawiania Telewizyty, jak też w czasie jej trwania, do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi skutków będących następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń.

§ 6

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Telewizyty są odpłatne.

 2. Wynagrodzenie z tytułu jednej Telewizyty wynosi 100 złotych, zaś z tytułu jednej Telewizyty niestandardowej – 150 złotych.

 3. Odpłatność za Telewizytę odbywa się z góry poprzez płatność poprzez system płatności Przelewy24 bądź przelewem na rachunek bankowy.

 4. Przed rozpoczęciem świadczenia Telewizyty Lekarz ma prawo wezwać do okazania (w formie e-mail bądź MMS) potwierdzenia dokonania zapłaty za usługę. W przypadku braku okazania potwierdzenia płatności lub otrzymania płatności Lekarza ma prawo powstrzymania się od świadczenia Teleusługi.

 5. Usługodawca dokumentuje realizację usługi i zapłatę za nią, wystawiając na rzecz Pacjenta e-fakturę.

§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

 1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest Marek Lubecki, prowadzący Indywidualną Specjalistyczą Praktykę Lekarską Marek Lubecki w Katowicach (40-507) przy ul. Francuskiej 182 (NIP: 6462672725).

 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe pacjenta, w tym dane teleadresowe, numer PESEL oraz dane medyczne, w celu świadczenia usług medycznych na rzecz Pacjenta.

 3. Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia na rzecz Pacjenta usług medycznych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Administratora danych obowiązują szczególne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 2069) w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 1781, z późn.zm).

§ 8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Pacjenta umożliwiające jego identyfikacje.

 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 4. Reklamacje mogą być składane w szczególności na adres: kontakt@lubeckimed.pl lub ul. Francuska 182, 40-507 Katowice.

 5. Niezłożenie reklamacji bądź negatywne rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nie wyłączają uprawnienia Pacjenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.